D.R.K. College of Commerce, Kolhapur

Blog Post

 • District and Central Level Youth Festival 2015-16

  Achievements of Academic Year 2015-16

  35th  District  Youth Festival Organized by Shivaji University, Kolhapur.

  Students from our college achieved success in following events .

  Events

  Participants

  Prize

  Group Song

  1. Tejas Atigre
  2. Nikhil Suradi
  3. Ketaki Jamdagni
  4. Komal Jadhav
  5. Pramita Gurav
  6. Gaytri Kulkarni

  1st    Prize

  Street Play

  1. Jyoti Gholap
  2. Khsitija Kadam
  3. Aishwarya Bakshi
  4. Manasi Patel
  5. Chaitrali Kavthekar
  6. Mohnish Sathvilkar
  7. Amit Hardekar
  8. Rajesh Lokare
  9. Tejas Atigre

  1st Prize

  Classical Singing

  1. Ketaki Jamdagni

  1st   Prize

  Folk Orchestra

  1. Tejas Atigre
  2. Shardul Yalgudkar
  3. Milind Walawalkar
  4. Nikhil Surdi
  5. Mohnish  Satvilkar
  6. Tejas Haval
  7. Aishwarya Bakshi
  8. Aarati Mali
  9. Bhargavi kotibhaskar

  Participated

  Mime

  1. Mangesh Patil
  2. Omakar Salokhe
  3. Darshan Gavali
  4. Tejas Haval
  5. Virendra Huparikar
  6. Raosaheb Kamble

  Participated

  Skit

  1. Pallavi  Sonale
  2. Niranjan Kamat
  3. Mohanish Sathvilkar
  4. Sidharth Badi
  5. Raj Sorate
  6. Pallavi  Sonale

      7. Niranjan Kamat

      8. Bhargavi Kotibhaskar

  Participated

  Western Group Song

  1. Pramita Gurav
  2. Komal Jadhav
  3. Gayatri Kulkarni
  4. Ketaki Jamdangi
  5. Tejas Atigre
  6. Nikhil Surati

  Participated

   

   

  35th  Central  Youth Festival Organized by Shivaji University, Kolhapur.

  Students from our college achieved success in following events .

  Events

  Participants

  Prize

  Group Song

  1. Tejas Atigre
  2. Nikhil Suradi
  3. Ketaki Jamdagni
  4. Komal Jadhav
  5. Pramita Gurav
  6. Gaytri Kulkarni

  2nd   Prize

  Street Play

  1. Jyoti Gholap
  2. Khsitija Kadam
  3. Aishwarya Bakshi
  4. Manasi Patel
  5. Chaitrali Kavthekar
  6. Mohnish Sathvilkar
  7. Amit Hardekar
  8. Rajesh Lokare
  9. Tejas Atigre

  1st Prize

  Classical Singing

  1. Ketaki Jamdagni

  2nd  Prize

  Classical Instrumental

      1. Milind Walawalkar

  Participated

  Folk Orchestra

  1. Tejas Atigre
  2. Shardul Yalgudkar
  3. Milind Walawalkar
  4. Nikhil Surdi
  5. Mohnish  Satvilkar
  6. Tejas Haval
  7. Aishwarya Bakshi
  8. Aarati Mali
  9. Bhargavi kotibhaskar

   

   

  Participated

  English Ellocation

      1. Taniya Agrawal

  Consolation

   

  Mime

  1. Mangesh Patil
  2. Omakar Salokhe
  3. Darshan Gavali
  4. Tejas Haval
  5. Virendra Huparikar
  6. Raosaheb Kamble

  Participated

  Skit

  1. Pallavi  Sonale
  2. Niranjan Kamat
  3. Mohanish Sathvilkar
  4. Sidharth Badi
  5. Raj Sorate
  6. Pallavi  Sonale

      7. Niranjan Kamat

      8. Bhargavi Kotibhaskar

  Participated

  Classical Dance

  1. Bhargavi Kotibhaskar

  Participated

  Western Group Song

  1. Pramita Gurav
  2. Komal Jadhav
  3. Gayatri Kulkarni
  4. Ketaki Jamdangi
  5. Tejas Atigre
  6. Nikhil Surati

  Participated

  Solo Act 

  1.Pallavi Sonale

  Participated

  Mimicry

  1. Sidharth Badi

  Participated

  Rangoli

  1. Aarti Mali

  Participated

  Photography

  1. Malhar Joshi

  Participated

  Colage

  1. Pallavi Desai

  Participated